ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช ชมซากุระ ณ สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน บิน Thai Lion Air

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15943
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ
5 วัน 3 คืน
Thai Lion Air
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน
สวนมิฟูเนะยามะ ราคุเอน
ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ
ศาลเจ้ายูโตะคุอินาริ
สวนสันติภาพนางาซากิ
สวนสันติภาพนางาซากิ
เฮ้าส์เทนบอช
เฮ้าส์เทนบอช
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน