ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน เก็นติ้งไฮแลนด์ ดัตช์สแควร์ เมอร์ไลออน บิน MALAYSIA AIRLINES

ทั่วไป
รหัส 16016
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์ มาเลเซีย
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. ก.ค.
MALAYSIA AIRLINES
MALAYSIA AIRLINES
เริ่มต้น 12,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เมอร์ไลอ้อน
เมอร์ไลอ้อน
ดัชท์สแควร์
ดัชท์สแควร์
วัดถํ้าบาตู
วัดถํ้าบาตู
เก็นติ้ง ไฮ แลนด์
เก็นติ้ง ไฮ แลนด์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน