ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 6 วัน 3 คืน หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ บิน Japan Airlines

ทั่วไป
รหัส 16077
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า ทาคายาม่า
6 วัน 3 คืน
มีวันอิสระ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
Japan Airlines
Japan Airlines
เริ่มต้น 27,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ศาลเจ้าสุมิโยชิ
ศาลเจ้าสุมิโยชิ
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
วัดคินคาคุจิ
วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)