ทัวร์จอร์แดน อัมมาน อควาบา 6 วัน 3 คืน ทะเลเดดซี นครสีชมพูเภตรา นั่งรถจิ๊ปชมทะเลทรายวาดิรัม บิน Etihad Airways

ทัวร์ The Unseen
รหัส 16139
ทัวร์จอร์แดน - จอร์แดน
6 วัน 3 คืน
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Etihad Airways
Etihad Airways
เริ่มต้น 39,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทัวร์ The Unseen
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ทะเลเดดซี
ทะเลเดดซี
ทะเลทรายวาดิรัม
ทะเลทรายวาดิรัม
เพตรา (นครสีชมพู)
เพตรา (นครสีชมพู)
เจอราช (เมืองพันเสา)
เจอราช (เมืองพันเสา)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน