ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า อุทยานโมอาย 6 วัน 4 คืน บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 16236
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด
6 วัน 4 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
เนินแห่งพระพุทธเจ้า
เนินแห่งพระพุทธเจ้า
Toyako Onsen Illumination Street
Toyako Onsen Illumination Street
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)