ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เซนได 7 วัน 5 คืน ฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ภูเขาไฟฟูจิ บิน Japan Airlines

ทั่วไป
รหัส 16345
ทัวร์ญี่ปุ่น - เซนได โตเกียว
7 วัน 5 คืน
เม.ย.
Japan Airlines
Japan Airlines
เริ่มต้น 59,977
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาไฟฟูจิ
สวนฮิตาชิ ซีไซด์
สวนฮิตาชิ ซีไซด์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 3000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)