@tourkrub
จองทัวร์ผ่านแอพ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 7 วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ บิน Japan Airlines

ทั่วไป
รหัส 16443
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
7 วัน 4 คืน
Japan Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
0 มื้อ
มื้ออาหาร
เที่ยวหนึ่งวัน
ไปเช้าเย็นกลับ
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)