ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 7 วัน 5 คืน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูกัง สวนดิสนีย์แลนด์ บิน Thai Airways

เน้นสวนสนุก
รหัส 16502
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า โตเกียว
7 วัน 5 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ประกันอุบัติเหตุ
รถนำเที่ยว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
มื้ออาหาร
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
ห้องพัก
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
ค่าวีซ่า
ค่าประกันสุขภาพ
ทิปไกด์ 700 บาท
ค่าพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ