Tourkrub Logo

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน ปรำสำททองคิงคะคุจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หมู่บ้ำนโบรำณนำรำอิจูคุ บินJapan Airlines

กลับดึก
ไฟล์ทดึก
บินตรง
รวมค่าทิปไกด์
บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ออนเซ็น
อาบน้ำแร่
ไม่มีวันอิสระ (เฉพาะญี่ปุ่น)
ดูเวลาบินในโปรแกรม
อาหารมื้อพิเศษ!!!!

ไฮไลท์ทัวร์

เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
-
ระดับที่พัก
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
3สถานที่เที่ยว
3กิจกรรม
2ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 6 วัน 4 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
  เช้า
 • ท่าอากาศยานคันไซ
 • เกียวโต
  กลางวัน
 • วัดคินคาคุจิ
 • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • นาโกย่า
วันที่ 3
  เช้า
 • กิฟุ
 • ชิราคาวาโกะ
  กลางวัน
 • ทาคายาม่า
 • เมืองเก่าซันมาชิซูจิ
วันที่ 4
  เช้า
 • คามิโคจิ
 • สะพานคัปปะ
 • หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
  กลางวัน
 • สวนผลไม้ญี่ปุ่น
วันที่ 5
  เช้า
 • สวนโออิชิพาร์ค
  กลางวัน
 • หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
 • โตเกียว
 • ย่านชินจูกุ
วันที่ 6
  เช้า
 • ตลาดสึคิจิ
 • วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
 • นาริตะ
  กลางวัน
 • อิออนนาริตะ
  เย็น
 • ท่าอากาศยานนาริตะ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1
2CYPRESS HOTEL NAGOYA-EKI MAE
3HIDA PLAZA HOTEL (Onsen)
4FUJI MATSUZONO (Onsen)
5HOTEL GROOVE SHINJUKU
6

ช่วงเดินทาง

ช่วงเดินทางราคา
วันหยุด 2 วัน
พฤ. 18 ก.ค. 24อ. 23 ก.ค. 24
69,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
มื้ออาหาร
มื้อที่ทัวร์จัดให้ ตามที่ระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ซึ่งรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18333
เกียวโต โตเกียว
6 วัน 4 คืน
ก.ค.
Japan Airlines
Japan Airlines
เริ่มต้น69,999
จองผ่านเว็บ