ทัวร์นครวัด นครธม ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ปราสาทนครวัด ปราสาทนครธม (ค่าทิปไกด์ชำระพร้อมค่าทัวร์) บิน แอร์เอเชีย โตนเลสาป เขาพนมบาเค็ง ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม เมืองนครธม ปราสาทบายน ระบำอัปสรา ทุ่งสังหาร ทัวร์ครับ ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ปราสาทนครวัด ปราสาทนครธม (ค่าทิปไกด์ชำระพร้อมค่าทัวร์) บิน แอร์เอเชีย new
4.9 11

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ปราสาทนครวัด ปราสาทนครธม (ค่าทิปไกด์ชำระพร้อมค่าทัวร์) บิน แอร์เอเชีย

ทัวร์กัมพูชา

AirAsia AirAsia
3 วัน 2 คืน
เขาพนมบาเค็ง | ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม | ปราสาทบันทายสรี | ปราสาทบายน | ระบำอัปสรา

ทัวร์กัมพูชา

AirAsia AirAsia
3 วัน 2 คืน
เขาพนมบาเค็ง | ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม | ปราสาทบันทายสรี | ปราสาทบายน | ระบำอัปสรา
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

เขาพนมบาเค็ง
ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
ปราสาทบันทายสรี
ปราสาทบายน
ระบำอัปสรา
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด
เดินทาง 3 วัน 2 คืน
วันที่
 • ช่วงเช้า
  • 07.00 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 3 สายการบินแอร์เอเชีย (FD) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
  • 10.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเสียบเรียบ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 610
  • 11.10 น. เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ (เสียมราฐ) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
  ช่วงเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป (Tonlé Sap) คลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัดคือ กำปงธม,กำปงชะนัง, โพธิสัตว์, พระตะบองและเสียบเรียบชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรที่ประกอบอาชีพ ประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลาง ทะเลสาบมานานนับหลายสิบปี
  • จากนั้นนำท่าน สักการะองค์เจ๊ก องค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียบเรียบเพื่อความเป็นสิริมงคล
  • นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาพนมบาเค็ง (Phnom Bakheng) จุดเริ่มต้นแห่งอารายธรรมปราสาทขอม พร้อมชมความงามวิวทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกดิน ณ จุดชม วิวที่ ได้ชื่อ ว่าสวยงามที่สุดในเมืองเสียมเรียบ
  ช่วงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ที่พัก DARA REANGSEY (หรือเทียบเท่า)
  Place Black Icon ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ
   ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ

  สนามบินที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศกัมพูชา

  Place Black Icon โตนเลสาป
  โตนเลสาป

  โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตภายในโตนเลสาบ เป็นแม่น้ำธรรมชาติ และเปี่ยมด้วยระบบนิเวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นั้นอุดมด้วยพันธุ์ปลาชุกชุมมากกว่า 300 ชนิด บนพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร มีความยาวถึง 500 กิโลเมตร และมีความลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบจึงเป็นลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญที่สุดในประเทศกัมพูชาที่หล่อเลี้ยงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่โดยรอบนี้เป็นพัน ๆ คน ในพื้นที่ของแม่น้ำโตนเลสาบมีชาวประมงนับหมื่นชีวิตที่อาศัยอยู่ มีชุมชนที่เรียกว่าหมู่บ้านลอยน้ำ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียน สำนักงานราชการ โบสถ์ เช่นเดียวกันกับชุมชนที่อยู่บนบก ชุมชนนี้ผู้คนอยู่ตามแบบพอเพียงโดยอาศัยอยู่ในบ้านลอยน้ำเคลื่อนที่ไปตามระดับน้ำขึ้นลงของแม่น้ำโตนเลสาบและประกอบอาชีพประมง เลี้ยงปลา ให้ท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบๆ โตนเลสาบ

  Place Black Icon เขาพนมบาเค็ง
  เขาพนมบาเค็ง

  ชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาเค็ง ซึ่งสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้ อย่างชัดเจน ตั้งอยู่บนยอดภูเขา 75 เมตร จากระดับน้ำทะเล ใกล้ๆกับปราสาทนครวัด และเมืองนครธม จังหวัดเสียมราช ประเทศกัมพูชา สร้างในสมัยของพระเจ้ายะโสวรมันที่ 1 พ.ศ. 1432 – 1453 เป็นศาสนาสถานฮินดูถวายแด่พระศิวะ จากศิลาจารึกภาษาสันสกฤตพบที่ปราสาทสด๊อกก๊องธม จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่าเมื่อ ศรียโสวรธานา ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า ยะโสวรมัน พระองค์มีพราหมณ์ชื่อ วามะศิวะ ซึ่งได้ประดิษฐานศิวลึงค์ไว้บนยอดภูเขา ศรียะโสธาระคีรี เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพ ในที่นี้ ศิวะลึงค์ Royal Linga เป็นสัญลักษณ์ของการปกครองโดยระบอบ กษัตริย์สมมุติเทพ ริเริ่มโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรขอม เมื่อปี พ.ศ. 1346

  Place Black Icon ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม
  ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม

  สักการะ องค์เจ็ก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร เปรียบเสมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะ ละขอพรองค์เจ็กกับองค์จอม เป็นพี่น้องกัน และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากไปทำบุญกลับไปก็นอนหลับไม่ตื่นขึ้นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจและอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนอย่างมาก จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจ็ก องค์เล็กเป็นน้องนามว่าองค์จอม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ ประชาชนที่นี่ให้ความเคารพนับถืออย่างมาก

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
  พักที่ DARA REANGSEY (หรือเทียบเท่า)

 • ช่วงเช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  • 07.30 น. นำท่านเดินทางเที่ยวชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม"
  • ต่อจากนั้นเดินทางชม ปราสาทตาพรหม ชมความอัศจรรย์ของต้นไม้ที่ปกคลุมตัวปราสาทเกือบทั้งหลัง
  ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม
  • นำท่านชม สะพานนาคราช สะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ
  • นำท่านชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรจากนั้นชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ พร้อมชมภาพแกะสลักอื่นๆอีกมากมาย
  Place Black Icon ปราสาทบันทายสรี
  ปราสาทบันทายสรี

  เป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยังมีความคมชัด เหมือนกับสร้างเสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบันทายศรีหรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกล้กับแม่น้ำเสียมเรียบในบริเวณที่เรียกว่า อิศวรปุระ หรือเมืองของพระอิศวร

  Place Black Icon ปราสาทตาพรหม
  ปราสาทตาพรหม

  ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้และประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิดเป็นศิลปะที่สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้มาก จากนั้นแวะชม ผลิตภัณฑ์จาก หยก ที่นำมาแปรรูปเป็น สร้อย แหวน และเครื่องประดับชนิดต่างๆ เสริมดวงชะตา เครื่องสิริมงคลให้กับชีวิตของท่าน

  Place Black Icon เมืองนครธม
  เมืองนครธม

  นครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อพระองค์ขับไล่กองทัพจามออกจากเมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองค์ได้ขยายบริเวณใกล้เคียงของเมืองที่สร้างขึ้นเป็นกำแพงป้อมปราการในแต่ละด้าน 3 กม

  Place Black Icon ปราสาทบายน
  ปราสาทบายน

  ปราสาทบายน เป็นปราสาทหินของอาณาจักรเขมร อยู่ในบริเวณของใจกลางนครธม สร้างขึ้นเป็นวัดประจำสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7ทรงได้ชัยชนะจากการขับไล่กองทัพอาณาจักรจามปา นับเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  ช่วงค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)พัก DARA REANGSEY (หรือเทียบเท่า)
  Place Black Icon ระบำอัปสรา
  ระบำอัปสรา

  ระบำอัปสรา (Apsara Dance) เป็นการแสดงที่ถือกำเนิดขึ้นมาไม่นานนัก โดยเจ้าหญิงบุปผาเทวี พระราชธิดาในเจ้านโรดมสีหนุ เพื่อเข้าฉากภาพยนตร์เกี่ยวกับนครวัด แต่กลายมาเป็นที่จดจำและเป็นระบำขวัญใจชาวพม่า ด้วยเครื่องประดับศีรษะและท่วงท่าร่ายรำ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ถอดแบบมาจากรูปสลักหินนางอัปสราในปราสาทนครวัด ประหนึ่งทำให้นางอัปสราซึ่งเป็นรูปสลักหินนับพันปีมีชีวิตขึ้นมาผ่านการแสดงนี้

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (ระบำอัปสรา)
  พักที่ DARA REANGSEY (หรือเทียบเท่า)

 • ช่วงเช้าบริการอาหารเช้า (แบบ SNACK BOX)
  • 07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ หรือที่รู้จักกันในนามว่า “Killing Field” สนามรบและสุสานของชาวเขมรที่มีการสู้รบและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองในสมัยเขมรแดงปกครอง ชมหัวกะโหลกมากมายของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย พร้อมฟังบรรยายประวัติความเป็นมาจากเจ้าหน้าที่
  ช่วงเที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเสียมเรียบ (เสียมราฐ) เช็คอิน รับ Boarding Pass เตรียมตัวเดินทางกลับ
  • 15.25 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD615
  Place Black Icon ทุ่งสังหาร
  ทุ่งสังหาร

  ทุ่งสังหาร Killing Field เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับการสังหารหมู่ในกัมพูชาในยุคเขมรแดง วัดใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่สังหารคนในยุคนั้น โดยเราสามารถเห็นหัวกะโหลกเป็นร้อยที่ถูกสังหาร

  Place Black Icon ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ
   ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ

  สนามบินที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศกัมพูชา

  Place Black Icon ท่าอากาศยานดอนเมือง
  ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า บนรถโดยสาร บริการอาหารเช้า (แบบ SNACK BOX)

สรุปมื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1 ไม่มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
2 มีอาหาร มีอาหาร มีอาหาร
3 มีอาหาร ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหาร
Food Icon มื้ออาหารเพื่อคุณ
Free Meal Icon มื้ออาหารอิสระ
โรงแรมที่พัก
วันที่ โรงแรม
1 พักที่ DARA REANGSEY (หรือเทียบเท่า)
2 พักที่ DARA REANGSEY (หรือเทียบเท่า)
3 -
Condition Icon

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
 • 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น
 • 2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • 3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
 • 4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว


เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯจะทำการออกตั๋ว โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น


เงื่อนไขวีซ่า


 • Passport : ต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดิอนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ


 • ***โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า***
 • * ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน *การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน
 • หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศกัมพูชาจากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศกัมพูชาทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศกัมพูชาเรียกเก็บ ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
 • กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
 • โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง
 • ***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน******บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน**

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
 • 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • 4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
 • 5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • 6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • 8. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • 10. น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด
 • 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
 • 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 20 กิโลกรัม
 • 4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 • 5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
 • 6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ

 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามยอดที่ผู้จองชำระ (หากการเดินทางนั้นตรงกับช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

ทัวร์กัมพูชา

AirAsia AirAsia
3 วัน 2 คืน
เขาพนมบาเค็ง | ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม | ปราสาทบันทายสรี | ปราสาทบายน | ระบำอัปสรา
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว