ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน 6 คืน สโตนเฮนจ์ ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ บิน Qatar Airways

ทั่วไป
รหัส 11367
ทัวร์ยุโรป - อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์
9 วัน 6 คืน
Qatar Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
16 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (เลคดิสทริค)
ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (เลคดิสทริค)
อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
ลอนดอน
ลอนดอน
สโตนเฮ้นจ์
สโตนเฮ้นจ์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน