ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี บิน Bangkok Airways

ทั่วไป
รหัส 11949
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ พุกาม
4 วัน 3 คืน
Bangkok Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
เจดีย์ชเวสิกอง
เจดีย์ชเวสิกอง
สะพานไม้อูเบ็ง
สะพานไม้อูเบ็ง
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
เขามัณฑะเลย์
เขามัณฑะเลย์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน