ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 5 วัน 4 คืน มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ วัดเบซากิห์ บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 12496
ทัวร์อินโดนีเซีย - บาหลี
5 วัน 4 คืน
ส.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 30,999
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
บุโรพุธโธ
บุโรพุธโธ
วัดเบซากีห์
วัดเบซากีห์
บาหลีสวิงค์
บาหลีสวิงค์
ภูเขาไฟกุนุงอากุง
ภูเขาไฟกุนุงอากุง
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 20 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน