Tourkrub Logo
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

กลางวัน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานคยา
 • คยา หรือพุทธคยา
 • สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
 • สัตตมหาสถาน
 • บ้านนางสุชาดา
 • แม่น้ำเนรัญชรา
ท่าอากาศยานคยา
ท่าอากาศยานคยา

เป็นท่าอากาศยานนานาชาติประจำเมืองคยา เมืองสำคัญเมืองหนึ่งของรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคยาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร ท่าอากาศยานนี้ให้บริการเที่ยวบินแสวงบุญทั้งจากประเทศไทย, พม่า, ภูฏาน, เวียดนาม, ศรีลังกา, ญี่ปุ่นและทั่วโลกเพื่อเป็นประตูสู่สถานที่แสวงบุญที่ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกที่หนึ่ง

คยา หรือพุทธคยา
คยา หรือพุทธคยา

เป็นเมืองที่อยู่ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ 100 กิโลเมตรทางใต้ของเมืองปัฏนา ตัวเมืองทอดยาวไปตามชายฝั่งของแม่น้ำเนรัญชรา เมืองแห่งนี้เป็นเมืองสำคัญทั้งของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู เพราะเป็นทั้งที่ตั้งของสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา และสถานที่ๆ ถูกกล่าวถึงในตำนานอินเดียต่างๆ

สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์

สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ได้รับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมารวิชัย แล้วนำนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ที่ได้นำพันธุ์มาปลูกตรงที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้สมโพธิญาณ

สัตตมหาสถาน
สัตตมหาสถาน

สัตตมหาสถาน คือ สถานที่สำคัญ 7 แห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้วเป็นเวลาแห่งละ 1 สัปดาห์

บ้านนางสุชาดา
บ้านนางสุชาดา

อยู่ที่หมู่บ้านอุรุเวลา เสนานิคม นางสุชาดาผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาสให้กับพระมหาบุรุษก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า นางสุชาดาเคยบนไว้กับเทวดาใต้ต้นไทร เมื่อสำเร็จความประสงค์จึงนำข้าวมธุปายาสไปถวายแก่พระมหาบุรุษเพราะนึกว่าเป็นเทวดามารับเครื่องสังเวย

แม่น้ำเนรัญชรา
แม่น้ำเนรัญชรา

เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย ชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า “ลิลาจัน” มาจากคำสันสกฤตว่า “ไนยรัญจนะ” แปลว่า แม่น้ำที่มีสีใสสะอาด แม่น้ำสายนี้ถือเป็นแม่น้ำสำคัญที่เป็นจุดเกิดเรื่องราวหลายๆ อย่างที่บันทึกไว้ในพุทธประวัติ

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Jataka inn หรือเทียบเท่า Jataka Inn หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • มหาวิทยาลัยนาลันทา
มหาวิทยาลัยนาลันทา
มหาวิทยาลัยนาลันทา

มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปี พ.ศ.1742 กองทัพมุสลิมเติร์กได้ยกทัพมารุกราน รบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือกองทัพมุสลิมเติร์กได้เผาผลาญทำลายวัดและปูชนียสถาน ในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมดและสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลานั้นว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด

กลางวัน
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • กุฏิพระอานนท์ (มูลคันธกุฏี)
 • เขาคิชชกูฎ
 • ถ้ำพระโมคคัลลา
 • วัดเวฬุวนาราม
กุฏิพระอานนท์ (มูลคันธกุฏี)
กุฏิพระอานนท์ (มูลคันธกุฏี)

เป็นกุฏิของพระอานนท์ที่ตั้งอยู่บนเขาคิชฌกูฏ ที่ซึ่งพระเทวทัตกลิ้งหินทับพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะประหารพระบรมศาสดาในเวลาเสด็จขึ้นบนภูเขาคิชฌกูฏก็ไม่อาจทำอันตรายพระพุทธเจ้าได้

เขาคิชชกูฎ
เขาคิชชกูฎ

เขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ได้แก่เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

ถ้ำพระโมคคัลลา
ถ้ำพระโมคคัลลา

ถ้ำพระโมคคัลลาน์ สาเหตุที่พระมหาโมคคัลลาน์จำพรรษาที่ถ้ำแรกนี้เพราะต้องทำหน้าที่กลั่นกรองผู้จะขึ้นเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะว่าท่านมีฤทธิ์มาก เกิดใครคิดมิดีมิร้ายต่อพระศาสดาก็จะได้ป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ

วัดเวฬุวนาราม
วัดเวฬุวนาราม

วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์1250องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Hotel patliputra continental หรือเทียบเท่า Hotel Patliputra Continental หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • วัดป่ามหาวัน
 • ปาวาลเจดีย์
 • มหาสถูปแห่งเกสปุตตนิคม
วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน

วัดป่ามหาวัน (Wat Mahawan) เป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาประทับทุกครั้งที่มาเมืองไวสาลี และวัดแห่งนี้ ยังเป็นที่กำเนิดภิกษุณีเป็นครั้งแรก คือ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดี และบริวารบวชได้ และที่วัดป่ามหาวันแห่งนี้ บริเวณกูฏาคารศาลา ยังมีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งนับว่าเป็นเสาที่มีความสมบูรณ์ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งยังคงตั้งตระหง่านอยู่

ปาวาลเจดีย์
ปาวาลเจดีย์

เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าตัดสินพระทัยปลงอายุสังขาร หลังจากพระองค์ทรงพิจารณางานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทรงเห็นว่าพระพุทธศาสนาตั้งปักหลักฐานมั่นคงในแคว้นต่างๆ เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดของชีวิต พุทธสาวกทั้งหลายของพระองค์ได้ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแล้ว

มหาสถูปแห่งเกสปุตตนิคม
มหาสถูปแห่งเกสปุตตนิคม

ที่นี่เป็นสถานที่ตั้งของมหาสถูปพบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย สถานที่ประดิษฐานบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ชาววัชชี เมื่อครั้งพุทธกาลเกสเรียอยู่ในเขตพรมแดนของแคว้นวัชชีและมัลละต่อกัน จากบันทึกของพระถังซำจั๋งที่เคยจาริกแสวงบุญมายังสถานที่แห่งนี้ ท่านได้กล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระมหาสถูปที่ประดิษฐานบาตรของพระพุทธองค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่ชาววัชชีเมืองไวสาลีที่ตามมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะเสด็จไปยังเมืองกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน

กลางวัน
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • กุสินารา
กุสินารา
กุสินารา

เมืองกุสินาราซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Matteyye residency หรือเทียบเท่า Matteyye Residency หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • มหาปรินิพพานสถูป
 • มกุฎพันธนเจดีย์
มหาปรินิพพานสถูป
มหาปรินิพพานสถูป

เป็นสถานที่ที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายใน มหาปรินิพพานสถูปแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของปูชนียสถานอื่นๆ ที่สร้างขึ้นมาภายหลังในบริเวณนั้น

มกุฎพันธนเจดีย์
มกุฎพันธนเจดีย์

เป็นเจดีย์ที่มีความสูงประมาณ 50 ฟุต ตั้งอยู่บนเนินดินซึ่งหันหน้าเข้าหาถนน Buddha Marg ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองกุสินาราเพียง 1 กิโลเมตร สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า 'มกุฏพันธนเจดีย์' ได้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช บริเวณด้านตะวันออกของเมืองกุสินารา หรือปัจจุบันคือ 'ตำบลกาเซีย' รัฐอุตตรประเทศ ตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าในวันอัฏฐมีบูชา

กลางวัน
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • สวนลุมพินีวัน
สวนลุมพินีวัน
สวนลุมพินีวัน

เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Pawan palace, lumbini (by pawan group of hotels หรือเทียบเท่า Pawan Palace, Lumbini (by Pawan Group of Hotels หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • มหาสังฆารามอนุสรณ์
 • สระโบกขรณี
 • วิหารมหามายาเทวี
 • เสาอโศก
มหาสังฆารามอนุสรณ์
มหาสังฆารามอนุสรณ์

ที่นี่เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ จุดสำคัญที่ห้ามพลาดในการเดินทางตามรอยพระพุทธเจ้า

สระโบกขรณี
สระโบกขรณี

สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน เป็นสถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อวันศุกร์ วันเพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ปี ซึ้งภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง ๒๒ ฟุต ๔ นิ้วและมีข้อความจารึกเป็นหลักฐานว่า “ณ ที่นี่คือ สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ ๒๐ แห่งรัชกาลของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ )

วิหารมหามายาเทวี
วิหารมหามายาเทวี

เสาอโศก
เสาอโศก

เสาอโศก เป็นเสาหินโบราณที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมารยะ ที่ปกครองอนุทวีปอินเดียในช่วงยุคพุทธศตวรรษที่ 4 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างเสาหินทราย (ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า "เสาอโศก") ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อระบุสถานที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เสาหินนี้ตั้งกระจายอยู่หลายๆ ที่ในพุทธสังเชนียสถานของอินเดีย-เนปาล

กลางวัน
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • สาวัตถี
สาวัตถี
สาวัตถี

เมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน แคว้นมหาอำนาจใน 16

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Pawan hotel หรือระดับใกล้เคียง PAWAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • วัดเชตวันมหาวิหาร
 • กุฏิพระอานนท์ (มูลคันธกุฏี)
 • บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร

วัดเชตุวันมหาวิหาร (ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ถึง ๑๙ พรรษา) รวมถึง ต้นอานันทโพธิ์ ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่ชาวพุทธนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองรองจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาที่วัดเชตุวันมหาวิหาร เป็นต้น

กุฏิพระอานนท์ (มูลคันธกุฏี)
กุฏิพระอานนท์ (มูลคันธกุฏี)

เป็นกุฏิของพระอานนท์ที่ตั้งอยู่บนเขาคิชฌกูฏ ที่ซึ่งพระเทวทัตกลิ้งหินทับพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะประหารพระบรมศาสดาในเวลาเสด็จขึ้นบนภูเขาคิชฌกูฏก็ไม่อาจทำอันตรายพระพุทธเจ้าได้

บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี

บริเวณคฤหาสน์ของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี ผู้บริจาคทรัพย์สินสร้างวัดแพงที่สุดในสมัยพุทธกาล ด้านหน้าจะมีป้ายประวัติของอนาถบิณฑิกเศรษฐี

กลางวัน
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • พาราณสี
พาราณสี
พาราณสี

เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี ในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองที่ศักดิสิทธิ์ที่สุดหนึ่งในเจ็ดเมืองศักดิสิทธิ์ ในความเชื่อของศาสนาฮินดูและศาสนาเชน

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Costa  riviera  หรือ  pinnacle gate  หรือใกล้เคียง COSTA  RIVIERA  หรือ  PINNACLE GATE  หรือใกล้เคียง
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ล่องเรือแม่น้ำคงคา
 • ธรรมราชิกสถูป
 • ยสเจดีย์
 • สถูปเจาคันธี
 • ธรรมเมขสถูป
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ล่องเรือแม่น้ำคงคา

ล่องเรือแม่น้ำคงคา แม่น้ำที่ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นจุดที่ตุ้มหูของพระศิวะตกอยู่ใต้แม่น้ำแห่งนี้ ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ได้นำพระอัฐิของพระพุทธเจ้ามาลอยอังคารที่แม่น้ำแห่งนี้ด้วย ท่านจะได้นั่งเรือเพื่อไปถวายกระทงเป็นพุทธบูชา ณ ที่นี่เองท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซึ่งจะมาอาบน้ำ ดื่มน้ำรวมทั้งท่าน้ำที่นี่จะมีพิธีเผาศพในช่วงเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

ธรรมราชิกสถูป
ธรรมราชิกสถูป

เป็นสถูปเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หรือสารนาถในปัจจุบัน ซึ่งที่แห่งนี้มีบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราช โปรดให้สร้างพระสถูปสร้างครอบตรงจุดที่เชื่อกันว่า พระโคตมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่า อนัตตลักขณสูตร แก่ ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 ท่านอันได้แก่ พระโกณฑัญญะ, พระวัปปเถระ, พระภัททิยเถระ, พระมหานามเถระ และพระอัสสชิเถระ ปัจจุบันธรรมราชิกสถูปเหลือเพียงแต่ฐานรากเท่านั้น

ยสเจดีย์
ยสเจดีย์

เป็นอีกสถานที่ที่ตั้งอยู่ในสารนาถ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร ซึ่งเป็นลูกมหาเศรษฐีของเมืองพาราณสีคนหนึ่ง ณ สถานที่แห่งนี้ ซึ่งทำให้ยสกุลบุตรได้สำเร็จธรรมจนเป็นพระอรหันต์ไปอีกคน ปัจจุบันพื้นที่นี้มีเหลือเพียงเสา 4 ต้นที่มีความสูงประมาณเกือบ 3 เมตรซึ่งคลุมพื้นอิฐโบราณอยู่

สถูปเจาคันธี
สถูปเจาคันธี

สถูปเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรู้แล้ว

ธรรมเมขสถูป
ธรรมเมขสถูป

ธรรมเมขสถูป ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหัวข้อธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทำให้พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานเมืองพาราณสี
ท่าอากาศยานเมืองพาราณสี
ท่าอากาศยานเมืองพาราณสี

เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็กที่ให้บริการเมืองพาราณสี ตั้งอยู่ในเมือง Babatpur ห่างไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองพาราณสีประมาณ 26 กิโลเมตร ให้บริการเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย