ทัวร์อินเดีย ทัวร์อินเดีย เดลลี ชัยปุระ อัครา 5 วัน 3 คืน ทัชมาฮาล อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท วัดพระแม่ลักษมี บิน Air India (รวมค่าวีซ่า) กุตุปมินาร์ มัสยิดจามาเดลี สุสานหุมายุน วัดบาไฮ พระราชวังซิตี้พาเลส ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน นิวเดลี ป้อมแอมเบอร์ ฮาวามาฮาล ฟาแตห์ปูร์สิครี ชัยปุระ ป้อมอักรา ทัชมาฮาล อัครา วัดอัครซาดาม ทัวร์ครับ ทัวร์อินเดีย เดลลี ชัยปุระ อัครา 5 วัน 3 คืน ทัชมาฮาล อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท วัดพระแม่ลักษมี บิน Air India (รวมค่าวีซ่า) 32999.0 new
4.9 11
ทัวร์อินเดีย เดลลี ชัยปุระ อัครา 5 วัน 3 คืน ทัชมาฮาล อภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท วัดพระแม่ลักษมี บิน Air India (รวมค่าวีซ่า)
ชมสถาปัตย์
รหัส 12936
ชมสถาปัตย์
รหัส 12936
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังซิตี้พาเลส / วัดลักษมีนารายัน / ทัชมาฮาล / วัดอัครซาดาม
Air India
฿32,999
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ชมสถาปัตย์
รหัส 12936
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังซิตี้พาเลส / วัดลักษมีนารายัน / ทัชมาฮาล / วัดอัครซาดาม
Air India
฿32,999
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้า
16 สถานที่ท่องเที่ยว
0 กิจกรรม
0 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ขยายทั้งหมด ย่อทั้งหมด เดินทาง 5 วัน 3 คืน
 • เช้า

  • 06:00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR INDIAN พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปังแสนอร่อย + น้ำดื่ม 1 ขวดเล็ก
  • 08:50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 333

  บ่าย

  • 12:05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เมืองเดลลี (เวลาประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1:30 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางสู่ภัตตาคาร
  • รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารอาหารจีน
  • นำชม วัดอัคชาร์ดาม ซึ่งผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกันใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 5ปี เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง
  • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอัครา เมืองที่เป็นสถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ทัชมาฮาล และเคยเป็นศูนย์กลางปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม
  • พักที่ Hotel at Agra The Retreat ระดับ 4 ดาวพื้นเมือง หรือระดับใกล้เคียง

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  Place Black Icon ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
  ท่าอากาศยานอินทิราคานธี

  ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวงของเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ที่ปาลาม ห่างจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร

  Place Black Icon วัดอัครซาดาม
  วัดอัครซาดาม

  เป็นวัดฮินดูที่ตั้งอยู่ทาตะวันออกของเมืองนิวเดลลี วัดนี้แสดงวัฒนธรรมฮินดูและอินเดียที่นำเสนอเรื่องราวทางจิตวิญญาณและสถาปัตยกรรมของชาวอินเดียมาหลายพันปี ตัววัดเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ปี 2005 โดย Pramukh Swami Maharaj ศาลเจ้าหลักคือจุดโฟกัสและอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์กลางของอาคารทั้งหมด มีห้องโถงนิทรรศการหลายแห่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของ Swaminarayan นักออกแบบชื่อดังคนหนึ่งของอินเดีย

  Place Black Icon อัครา
  อัครา

  อดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยที่ยังเรียกว่า "ฮินดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมนา (Yomuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลัคเนา (Lucknow) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 363 กิโลเมตร (226 ไมล์) และ 200 กิโลเมตร (124 ไมล์) ทางทิศใต้ของกรุงนิวเดลี

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูอาหารจีน
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Hotel at Agra The Retreat หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  • นำท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อนางอันเป็นที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล ตัวทัชมาฮาลสร้างจากหินอ่อนสีขาวแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์นิรันดร์ตลอดกาลและหินทรายสีแดงแสดงถึงความรักที่มั่นคงต่อพระนางเพียงผู้เดียว ตัวทัชมาฮาลประดับประดาด้วยรัตนชาตินานาชนิด ชมวิวแม่น้ำยมุนาที่ไหลผ่านด้านหลัง และชมสถานที่จะสร้างแบล็คมาฮาล ที่สร้างแต่ยังไม่เสร็จ
  • ชมอภิมหาราชวังอัคราฟอร์ท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา กำแพงป้อมสร้างจากหินทราย มีตำหนักต่างๆ ถึง 500 หลัง เป็นศิลปะแบบเบงกาลีและคุชราตี ปัจจุบันเหลืออยู่หลังเดียว คือ ชาหังคีรีมาฮาล เป็นที่ประทับของชายาฮินดูของพระเจ้าอักบาร์ ลักษณะสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบอินเดียแท้

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ (นครสีชมพู) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
  • ชมพระราชวัง ฟาร์เตห์ปุระสิกรี ตัวพระราชวังสร้างโดยหินสีแดงและแบ่งเป็นห้องต่างๆรวมถึงมีแสดงดนตรี และห้องประชุมอันงดงาม

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
  • พักที่ Hotel at Jaipur Crimson Park หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวพื้นเมือง

  Place Black Icon ทัชมาฮาล
  ทัชมาฮาล

  ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ เจ้าชายขุร์รัม ชึ่งต่อมาคือสมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน พระราชสมภพในปี พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) พระบิดา คือ สมเด็จพระจักรพรรดิชะฮันคีร์ จักรพรรดิองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์โมกุล ตามตำนานกล่าวว่า พระองค์ได้พบกับอรชุมันท์ พานุ เพคุม ธิดาของรัฐมนตรี เมื่อพระองค์มีพระชนมายุ 14 พรรษา พระองค์ทรงหลงใหลและหลงรักนาง เจ้าชายขุร์รัมจึงซื้อเพชรด้วยเงิน 10,000 รูปีและบอกแก่พระบิดาของพระองค์ว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะแต่งงานกับบุตรีของรัฐมนตรี พิธีเสกสมรสถูกจัดขึ้นหลังจากนั้น 5 ปี เมื่อพ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612) จากนั้นมาทั้งสองก็มิเคยอยู่ห่างกันอีกเลย

  Place Black Icon ป้อมอักรา
  ป้อมอักรา

  เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญ และมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ที่เมืองอัครา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย โดยอยู่ห่างจากอีกหนึ่งอนุสรณ์สถานสำคัญที่อยู่ใกล้เคียง คือ ทัชมาฮาล เป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ป้อมอัครานั้นถือเป็นเมืองขนาดเล็กๆที่ห้อมล้อมด้วยป้อมปราการอันใหญ่โต

  Place Black Icon ชัยปุระ
  ชัยปุระ

  เป็นเมืองหลวงของรัฐราชาสถาน รอบนอกมีกำแพงสูงใหญ่พร้อมประตูเมืองทั้งเจ็ดรายรอบ เดิมเป็นสีขาว สีเทา แต่ปัจจุบันสีชมพู เพื่อเป็นการต้อนรับเจ้าชาย Albert

  Place Black Icon ฟาแตห์ปูร์สิครี
  ฟาแตห์ปูร์สิครี

  ตั้งอยู่ในเขตอำเภออัคระ ประเทศอินเดีย เป็นเมืองร้างอันแสนงดงาม จะสวยงามมากในเวลาอาทิตย์อัสดง ถือเป็นสถาปัตยกรรมโมกุลที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดในประเทศอินเดีย

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Hotel at Jaipur Crimson Park หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารที่โรงแรม
  • จากนั้นนำท่านชม ฮาวามาฮาลพาเลซออฟวินด์(Hawa Mahal) พระราชวังแห่งสายลม เป็นอาคาร 5 ชั้นสร้างด้วยหินทรายออกแดงคล้ายสีปูนแห้ง สถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นทั้งช่องลมผ่านและให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ในตัวเมือง รวมทั้งขบวนแห่งต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นสตรีเหล่านั้นได้
  • ชมพระราชวัง แอมเบอร์ฟอร์ท (Amber fort) ซึ่งเดิมเคยเป็นราชธานีของเมืองจัยปูร์ เป็นป้อมปราการเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา โดยมีทะเลสาบ Maota อยู่เบื้องล่าง แวดล้อมด้วยชุมชนของเขตเมืองเก่า ทัศนียภาพเมื่อมองลงมาจากป้อมเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมาก (นำท่านนั่งรถจิ๊ปขึ้นเพื่อความสะดวกและปลอดภัย)

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  • นำท่าน ชมซิตี้พาเลช (City Place) ซึ่งครอบคลุม พื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง ที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุล ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองจัยปูร์
  • ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารไทย
  • พักที่ Hotel at Delhi ITC Welcom หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาวพื้นเมือง

  Place Black Icon ฮาวามาฮาล
  ฮาวามาฮาล

  ฮาวา มาฮาล (HAWA MAHAL) แปลว่า พระราชวังแห่งสายลม เป็นพระราชวัง ตั้งอยู่ในเมืองชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย สร้างในปีค.ศ. 1799 โดยมหาราชาสะหวาย ประธาป สิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ออกแบบโดย ลาล ชันด์ อุสถัด (Lal Chand Ustad) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้นและมีลักษณะคล้ายรังผึ้งสร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุทำให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ “Palace Of Wind”

  Place Black Icon ป้อมแอมเบอร์
  ป้อมแอมเบอร์

  ตั้งอยู่ที่เมืองอาเมร์ ชานเมืองชัยปุระ ห่างจากเมืองชัยปุระ 11 กิโลเมตร ตั้งโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร้างโดยมหาราชา มาน สิงห์ที่ 1 ป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกล เนื่องจากมีขนาดกำแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้วสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจน

  Place Black Icon พระราชวังซิตี้พาเลส
  พระราชวังซิตี้พาเลส

  ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ได้รวบเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์ และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตร ส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก

  Place Black Icon นิวเดลี
  นิวเดลี

  เมืองเดลีเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย ประมาณการณ์ว่าก่อสร้างเมื่อ 5000 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบันมีอายุประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล มีเมืองโบราณหลายแห่งถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปัจจุบัน พื้นที่เขตเดลีเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูอาหารไทย
  Hotel at Delhi ITC Welcom หรือเทียบเท่า

 • เช้า

  • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  • ชมวัดพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นวัดที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบฮินดูเป็นที่บูชาพระแม่รัศมีและพระนาราย พระแม่รัศมีนั้นถือว่าเป็นพระแม่แห่งเงินตรา ผู้ใดที่ไปขอพรให้กิจการเจริญรุ่งเรือง มัก ประสพผล วัดนี้สร้างขึ้นโดยมหาเศษฐีตระกูลบิลล่าภายในมีรูปปั้นและรูปหล่อขององค์เทพต่างๆตามความเชื่อของศาสนาฮินดู
  • ชมวัดบาไฮ เป็นวัดที่สวยงามโดดเด่นของศาสนาบาไฮในกรุงเดลี สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวซึ่งดอกบัวนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความสกปรกของโคลนตม
  • ชมประตูเมืองอินเดียเดินไปตามถนนอันใหญ่โตเพื่อชมอนุสาวรีย์ของประเทศอินเดีย แล้วพักผ่อนด้วยการนั่งปิกนิกบนสนามหญ้าเขียวชอุ่มเยี่ยมชมประตูเมืองอินเดีย ชมการเดินสวนสนามของกองทัพและวงโยธวาทิต พร้อมทั้งสนุกกับการปิกนิกและการเล่นเกมบนสนามหญ้าสีเขียว

  บ่าย

  • รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  • ชมมัสยิด จามา เดลลี อินเดียตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวัง Red Fort และอยู่ใกล้บริเวณชุมชนตลาดเก่าจันทนีจัตุรัสของเมืองเดลีเก่าเป็นมัสยิดที่สวยงาม และใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย มองจากระยะไกลสามารถมองเห็นโดมรูปทรงหัวหอมขนาดใหญ่3 โดม หอสูงโดยรอบ 4 มุม และหอสูงมินาเรท์ 2 หอที่สร้างด้วยหินทรายแดง และหินอ่อน ก่อนเข้าประตูมัสยิดต้องเดินขึ้นสเต็ปบันไดหลายสิบขั้นและต้องถอดรองเท้าฝากไว้ด้านนอก และหากจะถ่ายรูปด้านในมัสยิดก็ต้องเสียเงินด้วย
  • ชมสุสานหุมายุน (Humayun’s Tomb) เดลลี อินเดียสุสานหุมายุน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นสถาปัตยกรรมยุคแรกๆ ของราชวงศ์โมกุล
  • ชมหอคอย กุตับ มินาร์ กุตับมีนาร์ โดยหอคอยแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินทรายสีแดง เป็นหอสูงที่น่าจะถือเป็นเครื่องหมายของเดลี เป็นถาวรวัตถุที่มีความงามได้สัดส่วน ภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สร้างเป็นลูกฟูกขึ้นไปอย่างเกลี้ยงเกลา ซึ่งได้มีการสร้างต่อกันขึ้นไปหลายทอด หลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารึกเป็นอักษรอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีร์โกหร่าน

  ค่ำ

  • รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารจีน
  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี
  • 23.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯโดยสายการบิน AIR INDIAN เที่ยวบินที่ AI 334

  Place Black Icon วัดลักษมีนารายัน
  วัดลักษมีนารายัน

  วัดฮินดูที่ทำด้วยหินอ่อนสีขาวโดดเด่น ตั้งอยู่บริเวณฐานของป้อมบนยอดเขา โดยอาคารนี้สร้างขึ้นเพื่อสักการะแด่พระวิษณุและพระแม่ลักษมี ในปี 1988 เป็นหนึ่งในวัดที่สร้างขึ้นโดยครอบครัวเบียร์ล่าผู้มั่งคั่ง

  Place Black Icon วัดบาไฮ
  วัดบาไฮ

  สถาปัตยกรรมที่นำสมัยมากที่สุด ชิ้นหนึ่งของกรุงนิวเดลี โดยมีลักษณะเป็นรูปดอกบัวบาน ซึ่งประกอบด้วยใบบัวหินอ่อนจำนวน 27 กลีบ อาคารใหญ่โตนี้ล้อมรอบด้วยสระน้ำจำนวนถึง 9 สระ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิหร่านชื่อว่า Fariburz Sabha เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 1980 และเสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อปี 1986 ภายในวัดสามารถจุคนได้ถึง 1, 300 คน โดยทุกคนสามารถมานั่งสมาธิที่นี่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือนิกายใด ทั้งนี้ วัดบาไฮจะมองดูงดงามเป็นพิเศษในตอนกลางคืน เนื่องจากได้รับการประดับประดาด้วยไฟดวงน้อยใหญ่ ซึ่งทำให้หินดอกบัวหินอ่อนสว่างไสวขึ้นมาในยามค่ำคืน

  Place Black Icon ประตูเมืองอินเดีย
  ประตูเมืองอินเดีย

  เป็นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลลี โดยซุ้มประตูแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมคล้ายประตูชัยของกรุงปารีสและนครเวียงจันทน์ ซึ่งมีความสูง 42 เมตร สร้างขึ้นจากหินทรายเมื่อปีคริสต์ศักราชที่ 1931 บนพื้นผิวของประตูชัยแห่งนี้จะปรากฏรายนามของทหารที่เสียชีวิตถูกแกะสลักไว้ และบริเวณใต้โค้งประตูจะปรากฏคบเพลิงที่ไฟไม่เคยมอดดับเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามอินเดีย-ปากีสถาน เมื่อปีคริสต์ศักราชที่ 1971

  Place Black Icon มัสยิดจามาเดลี
  มัสยิดจามาเดลี

  เป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิโมกุลชาห์ชะฮัน โดยสร้างตั้งแต่ปี 1644 - 1656 มูลค่าหนึ่งล้านรูปี ตัวอาคารมัสยิดประกอบด้วยประตูใหญ่สามจุด หอสี่หอ และหอมิน่าเร่ต์สูง 40 เมตรอยู่สองหอ ลักษณะโดยทั่วไปของมัสยิดจามาแห่งเดลีนี้คล้ายคลึงกับมัสยิดแบดชาฮิที่ลาฮอร์ ที่สร้างโดยจักรพรรดิออรังเซพ พระราชบุตรของชาห์จะฮัน

  Place Black Icon สุสานหุมายุน
  สุสานหุมายุน

  ที่ฝังศพของกษัตริย์หุมายุน ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของราชวงศ์โมกุล สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 โดยสถาปนิกชาวเปอร์เชียชื่อ Mirak Mirza Ghiyas และอำนวยการสร้างโดยมเหสีของกษัตริย์หุมายนนามว่า Haji Begun สุสานหุมายุนเป็นแบบอย่างสถาปัตยกรรมโมกุลที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็นแบบอย่างในการสร้างทัชมาฮาลในเวลาต่อมา ภายในสุสานมีสวนที่ได้รับการจัดแต่งอย่างสวยงามและดูแลเป็นอย่างดี หลุมฝังศพของมเหสีต่างๆ ของกษัตริย์หุมายุน รวมทั้ง Haji Begun เองก็อยู่ภายในสุสานนี้

  Place Black Icon กุตุปมินาร์
  กุตุปมินาร์

  กุตุบมีนาร์ สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี เป็นหอสูงที่สร้างด้วยหินทรายแดงและหินอ่อนเป็นทรงเสาสูงปลายฐานกว้าง 14 เมตรเศษ ส่วนชั้นบนสุดยอดกว้าง 2.7 เมตร มีความสูง 72.5 เมตร (ประมาณตึกสูง 20 ชั้น) ภายในมีบันไดวนไปถึงยอดรวม 379 ขั้น

  Place Black Icon ท่าอากาศยานอินทิราคานธี
  ท่าอากาศยานอินทิราคานธี

  ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวงของเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ที่ปาลาม ห่างจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร

  สรุป
  Food Icon รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Food Icon รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
  Food Icon รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูอาหารจีน
  -

 • เช้า

  • 04:40 น. ถึง...ท่าอากาศสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  Place Black Icon ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นสนามบินหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

  สรุป
  -

มื้ออาหาร
วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
มื้ออาหารเพื่อคุณ
 มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
 หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
 มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์
โรงแรมและที่พัก
คืนที่ โรงแรมและที่พัก
1
Hotel at Agra The Retreat หรือเทียบเท่า
2
Hotel at Jaipur Crimson Park หรือเทียบเท่า
3
Hotel at Delhi ITC Welcom หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พ 2 ต.ค. 19 อา 6 ต.ค. 19 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999
พ 9 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. 19 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999
พ 16 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999
พ 23 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999
พ 30 ต.ค. 19 อา 3 พ.ย. 19 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999
พ 6 พ.ย. 19 อา 10 พ.ย. 19 ฿32,999 ฿32,999 ฿32,999
พ 13 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. 19 ฿32,999 ฿32,999 เลือก ฿32,999
เลือก
พ 20 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 ฿32,999 ฿32,999 เลือก ฿32,999
เลือก
พ 27 พ.ย. 19 อา 1 ธ.ค. 19 ฿32,999 ฿32,999 เลือก ฿32,999
เลือก
พ 4 ธ.ค. 19 อา 8 ธ.ค. 19 ฿32,999 ฿32,999 เลือก ฿32,999
เลือก
พ 11 ธ.ค. 19 อา 15 ธ.ค. 19 ฿32,999 ฿32,999 เลือก ฿32,999
เลือก
พ 18 ธ.ค. 19 อา 22 ธ.ค. 19 ฿32,999 ฿32,999 เลือก ฿32,999
เลือก
พ 25 ธ.ค. 19 อา 29 ธ.ค. 19 ฿32,999 ฿32,999 เลือก ฿32,999
เลือก
ส 28 ธ.ค. 19 พ 1 ม.ค. 20 ฿35,999 ฿35,999 เลือก ฿35,999
เลือก
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน•รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน•การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  

เงื่อนไขการจ่ายเงิน


 • ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21  วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขวีซ่า


เอกสารใช้ยื่นวีซ่า

 • 1. สแกนหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • 2. สแกนรูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) ขนาด 2x2 นิ้วแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 
 • 3. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลวีซ่าอินเดีย 
 • 4. ส่งมาที่  ทางเราจะยื่นวีซ่า แบบ E VISA 

หมายเหตุ


 • **กรุ๊ปคอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์คนไทย**เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทย หากต้องการ หัวหน้าทัวร์คนไทย ทางบริษัทฯ ขอเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน
 • **พิเศษ เสริมอาหารไทยทุกมื้อ                 
 • **พิเศษ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว             
 • **พิเศษ หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง            
 • **พิเศษ บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
 • **พิเศษ ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม             
 • **พิเศษ ภัตตาคารอาหารไทย 1 มื้อ
   
 • - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดลลี – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR INDIAN 
 • - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า
 • - ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • - ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • - ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
 • - น้ำดื่ม 2 ขวด /ท่าน/วัน
 • - ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
   
 • *ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 20 เหรียญดอลล่าสหรัฐ สำหรับคณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป 
 • ** หากเดินทาง 4 ท่านเก็บทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 60  เหรียญดอลล่าสหรัฐ 
 • ** หากเดินทาง 6 ท่านเก็บทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 50  เหรียญดอลล่าสหรัฐ 
 • ** หากเดินทาง 8 ท่านเก็บทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 40  เหรียญดอลล่าสหรัฐ 
 • - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท รวม 200 บาทต่อท่าน
 • - พนักงานบริการยกกระเป๋า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • - ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • - ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • - ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • - ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • - ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %
   
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ชมสถาปัตย์
รหัส 12936
อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. พ.ย. / ธ.ค.
พระราชวังซิตี้พาเลส / วัดลักษมีนารายัน / ทัชมาฮาล / วัดอัครซาดาม
Air India
฿32,999
จองผ่านเว็บ เร็วกว่า
จองผ่านเว็บไซต์