ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 5 วัน 4 คืน เจดีย์ชเวสิกอง พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี บิน Thai AirAsia (เก็บทิปสนามบิน)

ทั่วไป
รหัส 13507
ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ พุกาม
5 วัน 4 คืน
ก.ย.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น 14,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิรวดี)
เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิรวดี)
สะพานไม้อูเบ็ง
สะพานไม้อูเบ็ง
ทะเลเจดีย์
ทะเลเจดีย์
เจดีย์ชเวสิกอง
เจดีย์ชเวสิกอง
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน