ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน Qatar Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 13594
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
10 วัน 7 คืน
Qatar Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
สะพานชาร์ล
สะพานชาร์ล
ปราสาทแห่งปราก
ปราสาทแห่งปราก
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน