@tourkrub
จองทัวร์ผ่านแอพ

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทั้งหมด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน จตุรัสแดง นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิสคลาส บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 13749
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
7 วัน 5 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
รถไฟความเร็วสูง Sapsan
รถไฟความเร็วสูง Sapsan
พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังฤดูหนาว
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 57 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน