ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน วัดแฮดงยงกุงซา หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน บิน T'way Airlines

เน้นวัฒนธรรม
รหัส 14199
ทัวร์เกาหลี - ปูซาน
5 วัน 3 คืน
T'way Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นวัฒนธรรม
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
สวนสนุก E-WORLD
สวนสนุก E-WORLD
หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน
หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน
สะพานแก้วออยุคโด
สะพานแก้วออยุคโด
วัดแฮดง ยงกุงซา
วัดแฮดง ยงกุงซา
สะพานกวางอันแดเคียว
สะพานกวางอันแดเคียว
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 50000 KRW
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน