Tourkrub Logo
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานคยา
 • คยา หรือพุทธคยา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี

ท่าอากาศยานคยา
ท่าอากาศยานคยา

เป็นท่าอากาศยานนานาชาติประจำเมืองคยา เมืองสำคัญเมืองหนึ่งของรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคยาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร ท่าอากาศยานนี้ให้บริการเที่ยวบินแสวงบุญทั้งจากประเทศไทย, พม่า, ภูฏาน, เวียดนาม, ศรีลังกา, ญี่ปุ่นและทั่วโลกเพื่อเป็นประตูสู่สถานที่แสวงบุญที่ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกที่หนึ่ง

คยา หรือพุทธคยา
คยา หรือพุทธคยา

เป็นเมืองที่อยู่ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ 100 กิโลเมตรทางใต้ของเมืองปัฏนา ตัวเมืองทอดยาวไปตามชายฝั่งของแม่น้ำเนรัญชรา เมืองแห่งนี้เป็นเมืองสำคัญทั้งของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู เพราะเป็นทั้งที่ตั้งของสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา และสถานที่ๆ ถูกกล่าวถึงในตำนานอินเดียต่างๆ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
 • สัตตมหาสถาน
 • พระเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธ
สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์
สถูปพุทธคยา หรือพระมหาโพธิ์เจดีย์

สถูปพุทธคยา ทรงศิขระที่ได้รับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมารวิชัย แล้วนำนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ที่ได้นำพันธุ์มาปลูกตรงที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้สมโพธิญาณ

สัตตมหาสถาน
สัตตมหาสถาน

สัตตมหาสถาน คือ สถานที่สำคัญ 7 แห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้วเป็นเวลาแห่งละ 1 สัปดาห์

พระเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธ
พระเจดีย์พุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพธ

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Tathagat หรือเทียบเท่า Tathagat หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ราชคฤห์
 • เขาคิชชกูฎ
 • ถ้ำพระโมคคัลลา
 • กุฏิพระอานนท์ (มูลคันธกุฏี)
 • วัดชีวกัมพวัน
ราชคฤห์
ราชคฤห์

เมืองราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ ราชคฤห์เป็นเมืองตั้งหลักพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองนคร เป็นเมืองที่มีประวัติความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุด

เขาคิชชกูฎ
เขาคิชชกูฎ

เขาคิชฌกูฎ หนึ่งในเบญจคีรี ได้แก่เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

ถ้ำพระโมคคัลลา
ถ้ำพระโมคคัลลา

ถ้ำพระโมคคัลลาน์ สาเหตุที่พระมหาโมคคัลลาน์จำพรรษาที่ถ้ำแรกนี้เพราะต้องทำหน้าที่กลั่นกรองผู้จะขึ้นเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะว่าท่านมีฤทธิ์มาก เกิดใครคิดมิดีมิร้ายต่อพระศาสดาก็จะได้ป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ

กุฏิพระอานนท์ (มูลคันธกุฏี)
กุฏิพระอานนท์ (มูลคันธกุฏี)

เป็นกุฏิของพระอานนท์ที่ตั้งอยู่บนเขาคิชฌกูฏ ที่ซึ่งพระเทวทัตกลิ้งหินทับพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะประหารพระบรมศาสดาในเวลาเสด็จขึ้นบนภูเขาคิชฌกูฏก็ไม่อาจทำอันตรายพระพุทธเจ้าได้

วัดชีวกัมพวัน
วัดชีวกัมพวัน

วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก “ชีวกัมพวัน” เป็นสวนป่ามะม่วงที่หมอชีวกโกมารภัจจ์อุทิศถวายเป็นสังฆารามแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ ปัจจุบันเหลือซากโบราณสถานให้เห็นเป็นซากหินเรียงรายกันอยู่ เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประชวรห้อพระโลหิตจากการที่สะเก็ดหินมากระแทกถูกพระบาทเพราะพระเทวทัตกลิ้งหินลงมาหมายปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า พระภิกษุสงฆ์ได้พาพระพุทธองค์มาที่ชีวกัมพวัน และหมอชีวกเป็นผู้ถวายการรักษาโดยการผ่าตัดเอาสะเก็ดหินออก ชีวกัมพวันจึงถูกเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกในพระพุทธศาสนา

กลางวัน
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • วัดเวฬุวนาราม
 • หลวงพ่อดำนาลันทา
 • มหาวิทยาลัยนาลันทา
วัดเวฬุวนาราม
วัดเวฬุวนาราม

วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์1250องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ

หลวงพ่อดำนาลันทา
หลวงพ่อดำนาลันทา

นมัสการหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำซึ่งสร้างรุ่นราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา เป็นพระพุทธรูปองค์เดียวเท่านั้นที่เหลือจากการทำลายของคนศาสนาอื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อ กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. ๑๗๖๖ พวกมุสลิมเติร์ก (ตุรกี) ได้ใช้วิธีเผยแผ่พระศาสนาโดยใช้กำลังอาวุธ ถ้าใครไม่นับถือศาสนาของตนจะต้องถูกทำร้าย โดยเฉพาะผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศัตรูตัวสำคัญจะต้องถูกทำลาย ไม่ว่าจะเป็นคนหรือทรัพย์สมบัติในพระพุทธศาสนา จนกระทั่งพวกมุสลิมสามารถเข้ายึดครองดินแดนชมพูทวีปฝ่ายเหนือและแคว้นมคธได้ทั้งหมด ด้วยการใช้กำลังอำนาจเข้าห้ำหั่น ฆ่าฟัน ข่มเหง และย่ำยีด้วยวิธีการต่างๆ

มหาวิทยาลัยนาลันทา
มหาวิทยาลัยนาลันทา

มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปี พ.ศ.1742 กองทัพมุสลิมเติร์กได้ยกทัพมารุกราน รบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือกองทัพมุสลิมเติร์กได้เผาผลาญทำลายวัดและปูชนียสถาน ในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมดและสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลานั้นว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Nalanda regency hotel หรือเทียบเท่า Nalanda Regency Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • เวสาลี (ไวศาลี)
 • วัดป่ามหาวัน
 • เสาอโศก
เวสาลี (ไวศาลี)
เวสาลี (ไวศาลี)

เมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของคณะเจ้าลิจฉวี ที่มีปกครองแคว้นวัชชีด้วยระบอบคณาธิปไตยแห่งแรก

วัดป่ามหาวัน
วัดป่ามหาวัน

วัดป่ามหาวัน (Wat Mahawan) เป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จมาประทับทุกครั้งที่มาเมืองไวสาลี และวัดแห่งนี้ ยังเป็นที่กำเนิดภิกษุณีเป็นครั้งแรก คือ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระนางมหาปชาบดี และบริวารบวชได้ และที่วัดป่ามหาวันแห่งนี้ บริเวณกูฏาคารศาลา ยังมีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งนับว่าเป็นเสาที่มีความสมบูรณ์ และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งยังคงตั้งตระหง่านอยู่

เสาอโศก
เสาอโศก

เสาอโศก เป็นเสาหินโบราณที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมารยะ ที่ปกครองอนุทวีปอินเดียในช่วงยุคพุทธศตวรรษที่ 4 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างเสาหินทราย (ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า "เสาอโศก") ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อระบุสถานที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เสาหินนี้ตั้งกระจายอยู่หลายๆ ที่ในพุทธสังเชนียสถานของอินเดีย-เนปาล

กลางวัน
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • กุสินารา
กุสินารา
กุสินารา

เมืองกุสินาราซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Mahabodhi hotel หรือเทียบเท่า Mahabodhi Hotel หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ กุสินารา
สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ กุสินารา
สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ กุสินารา

กุสินารา หรือ กุศินคร เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำคู่กับเมือง ปาวา เป็นที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

กลางวัน
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ลุมพินี
ลุมพินี
ลุมพินี

เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะหรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาลลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า เสาอโศก ที่จารึกข้อความเป็นอักษรพราหมีว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Dreamland หรือเทียบเท่า Dreamland หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • สวนลุมพินีวัน
 • สระโบกขรณี
 • เสาอโศก
สวนลุมพินีวัน
สวนลุมพินีวัน

เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

สระโบกขรณี
สระโบกขรณี

สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๓ สวนลุมพินีวัน เป็นสถานที่พระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะกุมาร เมื่อวันศุกร์ วันเพ็ญเดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ปี ซึ้งภายในบริเวณมีวิหารมหามายา สระโบกขรณี และเสาพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง ๒๒ ฟุต ๔ นิ้วและมีข้อความจารึกเป็นหลักฐานว่า “ณ ที่นี่คือ สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่ ๒๐ แห่งรัชกาลของพระองค์” (ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ )

เสาอโศก
เสาอโศก

เสาอโศก เป็นเสาหินโบราณที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมารยะ ที่ปกครองอนุทวีปอินเดียในช่วงยุคพุทธศตวรรษที่ 4 พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างเสาหินทราย (ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า "เสาอโศก") ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อระบุสถานที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เสาหินนี้ตั้งกระจายอยู่หลายๆ ที่ในพุทธสังเชนียสถานของอินเดีย-เนปาล

กลางวัน
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • สาวัตถี
สาวัตถี
สาวัตถี

เมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล 1 ใน แคว้นมหาอำนาจใน 16

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Sravasti international หรือเทียบเท่า Sravasti International หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
 • สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ
 • บ้านบิดาขององคุลีมาล
 • บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
 • วัดเชตวันมหาวิหาร
ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์

ที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ (อ่านว่า ยะ – มะ – กะ – ปา – ติ – หาน) , สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ครั้งนี้ คือที่โคนต้นมะม่วง หรือ คัณฑามพพฤกษ์ในเมืองสาวัตถี มูลเหตุที่ทรงแสดงคือเพราะพวกเดียรถีย์นักบวชนอกศาสนาพุทธ ท้าพระพุทธเจ้าแข่งแสดงปาฏิหาริย์ว่าใครจะเก่งกว่ากันพวกเดียรถีย์ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่โคนต้นมะม่วงจึงให้สาวกและชาวบ้านที่นับถือพวกตนจัดการโค่นต้นมะม่วงเสียสิ้นไม่เหลือ แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่โคน ต้นมะม่วงจนได้ โดยมีผู้นำผลมะม่วงสุกมาถวายทรงฉันเสร็จแล้วรับสั่งให้คนปลูกเมล็ดลงดินแล้วพระองค์ทรงใช้น้ำที่ล้างพระหัตถ์รด ปรากฎว่าหน่อมะม่วงโตพรวดพราดแตกกิ่งก้านสูงขึ้นถึง ๕๐ ศอก

สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ
สถานที่พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบ

ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาระบุว่า เดิมนั้นท่านออกบวชด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่ทว่าในที่สุดพระเทวทัตได้สำนึกผิดเมื่อช้าไป ได้ถูกธรณีสูบลงสู่อเวจีมหานรกหน้าวัดเชตวันมหาวิหาร ในปัจจุบันบริเวณหน้าวัดเชตวันยังคงมีพื้นที่ว่างแปลงหนึ่งอยู่กลางนา ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าไปปรับพื้นที่ทำนา เนื่องจากเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นสถานที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบ ปัจจุบันผู้นำเที่ยวชมวัดเชตวันมักบอกว่าบริเวณนี้คือจุดที่พระเทวทัตถูกธรณีสูบ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสระน้ำที่นางจิญจมาณวิกา ถูกธรณีสูบเช่นเดียวกัน

บ้านบิดาขององคุลีมาล
บ้านบิดาขององคุลีมาล

บ้านบิดาขององคุลีมาล(สถูป) ก่อนจะเข้าไปคฤหาสน์ของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี ทางซ้ายมือก็มีซากตึกใหญ่อยู่อีกแห่งหนึ่ง ตรงนั้นเป็นบ้านพระองคุลิมาล

บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐี

บริเวณคฤหาสน์ของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี ผู้บริจาคทรัพย์สินสร้างวัดแพงที่สุดในสมัยพุทธกาล ด้านหน้าจะมีป้ายประวัติของอนาถบิณฑิกเศรษฐี

วัดเชตวันมหาวิหาร
วัดเชตวันมหาวิหาร

วัดเชตุวันมหาวิหาร (ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ถึง ๑๙ พรรษา) รวมถึง ต้นอานันทโพธิ์ ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่ชาวพุทธนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองรองจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาที่วัดเชตุวันมหาวิหาร เป็นต้น

กลางวัน
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • พาราณสี
พาราณสี
พาราณสี

เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสี ในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองที่ศักดิสิทธิ์ที่สุดหนึ่งในเจ็ดเมืองศักดิสิทธิ์ ในความเชื่อของศาสนาฮินดูและศาสนาเชน

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Sgt plaza หรือเทียบเท่า SGT Plaza หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ล่องเรือแม่น้ำคงคา
 • สารนาถ
 • ธรรมเมขสถูป
 • สถูปเจาคันธี
 • พิพิธภัณฑ์สารนาถ
 • มูลคันธกุฏีของสารนาถ
ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ล่องเรือแม่น้ำคงคา

ล่องเรือแม่น้ำคงคา แม่น้ำที่ชาวฮินดูเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นจุดที่ตุ้มหูของพระศิวะตกอยู่ใต้แม่น้ำแห่งนี้ ในทางพุทธศาสนาเองเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ได้นำพระอัฐิของพระพุทธเจ้ามาลอยอังคารที่แม่น้ำแห่งนี้ด้วย ท่านจะได้นั่งเรือเพื่อไปถวายกระทงเป็นพุทธบูชา ณ ที่นี่เองท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวฮินดูซึ่งจะมาอาบน้ำ ดื่มน้ำรวมทั้งท่าน้ำที่นี่จะมีพิธีเผาศพในช่วงเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

สารนาถ
สารนาถ

สังเวชนียสถานแหล่งที่ 2 สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา นมัสการสถูปเจาคันธี สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรู้แล้ว นำนมัสการธรรมเมขสถูป ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหัวข้อธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทำให้พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ

ธรรมเมขสถูป
ธรรมเมขสถูป

ธรรมเมขสถูป ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหัวข้อธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทำให้พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันพระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ ๓ ประการ

สถูปเจาคันธี
สถูปเจาคันธี

สถูปเจาคันธี (Chaukhandi Stupa) สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัจจัคคีอีกครั้งหลังจากตรัสรู้แล้ว

พิพิธภัณฑ์สารนาถ
พิพิธภัณฑ์สารนาถ

พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ มีพระพุทธรูปโบราณซึ่งน่าทึ่ง และงดงามตามแบบฉบับของคนอินเดีย อายุนับพันปีมากมายครับ แต่เสียดายที่ถูกห้ามนำกล้องมาถ่ายภาพภายใน ต้องใช้เทคนิคพิเศษ จึงมีรูปมาให้ชมกันไม่มาก พอดูเป็นสังเขป อย่างพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา (รูปพระพุทธองค์แรก) เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยคุปตะ อายุประมาณปี พ.ศ.800 - 1,200

มูลคันธกุฏีของสารนาถ
มูลคันธกุฏีของสารนาถ

ที่นี่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 สร้างขึ้นตรงบริเวณอดีตกระท่อมเล็กๆ ซึ่งเป็นของเศรษฐีใจบุญคนหนึ่งของเมือง ซึ่งเขาได้อุทิศสถานที่แห่งนี้เพื่อสร้างเป็นที่ประทับถวายพระพุทธองค์หลังจากที่ได้ทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ที่นี่จะได้เห็นเสาหัวสิงห์ 4 ทิศ ซึ่งเป็นหัวสิงห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน โดยหันหน้าไปทางทิศทั้ง 4 แบกวงล้อธรรมจักร ซึ่งแสดงถึงการแสดงธรรมทั่วสารทิศ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • คยา หรือพุทธคยา
คยา หรือพุทธคยา
คยา หรือพุทธคยา

เป็นเมืองที่อยู่ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ 100 กิโลเมตรทางใต้ของเมืองปัฏนา ตัวเมืองทอดยาวไปตามชายฝั่งของแม่น้ำเนรัญชรา เมืองแห่งนี้เป็นเมืองสำคัญทั้งของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู เพราะเป็นทั้งที่ตั้งของสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนา และสถานที่ๆ ถูกกล่าวถึงในตำนานอินเดียต่างๆ

เย็น
รับประทานอาหาร
โรงแรม
โรงแรมและที่พัก
Tathagat หรือเทียบเท่า Tathagat หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานคยา
ท่าอากาศยานคยา
ท่าอากาศยานคยา

เป็นท่าอากาศยานนานาชาติประจำเมืองคยา เมืองสำคัญเมืองหนึ่งของรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองคยาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร ท่าอากาศยานนี้ให้บริการเที่ยวบินแสวงบุญทั้งจากประเทศไทย, พม่า, ภูฏาน, เวียดนาม, ศรีลังกา, ญี่ปุ่นและทั่วโลกเพื่อเป็นประตูสู่สถานที่แสวงบุญที่ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกที่หนึ่ง

กลางวัน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง

เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดี