ทัวร์จีน มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน ยอดเขาหวงถึงเซี่ย เดอะเวนีเชียนมาเก๊า บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 14593
ทัวร์จีน - มาเก๊า จูไห่
4 วัน 3 คืน
Thai AirAsia
Thai AirAsia
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
วิหารเซนต์ปอล
วิหารเซนต์ปอล
เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า
เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า
ทางเดินกระจกหวงถิงเซี่ย
ทางเดินกระจกหวงถิงเซี่ย
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน