ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส 8 วัน 5 คืน ปราสาทนอยชวานชไตน์ ยอดเขาจุงเฟรา บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 14662
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน ออสเตรีย สวิส
8 วัน 5 คืน
Thai Airways
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ทะเลสาบโคนิกเซ่ (ทะเลสาบกษัตริย์)
ทะเลสาบโคนิกเซ่ (ทะเลสาบกษัตริย์)
ถนนมาเรียเทเรซ่า
ถนนมาเรียเทเรซ่า
หลังคาทองคํา
หลังคาทองคํา
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน