ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน ปราสาทแห่งปราก พระราชวังเชินบรุนน์ บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 14695
ทัวร์ยุโรป - ออสเตรีย สโลวาเกีย เชค
7 วัน 4 คืน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 38,888
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
พระราชวังเชินบรุนน์
พระราชวังเชินบรุนน์
สะพานชาร์ล
สะพานชาร์ล
ปราสาทแห่งปราก
ปราสาทแห่งปราก
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 2 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน