ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค 8 วัน 5 คืน พระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 14704
ทัวร์ยุโรป - ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค
8 วัน 5 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
พระราชวังเชินบรุนน์
พระราชวังเชินบรุนน์
คาสเซิลฮิลล์
คาสเซิลฮิลล์
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
พระราชวังหลวงกรุงปราก
พระราชวังหลวงกรุงปราก
ปราสาทแห่งปราก
ปราสาทแห่งปราก
ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท
ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 24 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน