ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค 9 วัน 6 คืน ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ยอดเขาจุงเฟรา บิน Thai Airways

บินดีพักหรู
รหัส 14753
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส
9 วัน 6 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
บินดีพักหรู
สไตล์การเที่ยว
18 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
เขาริกิ
เขาริกิ
รถไฟเบอนีน่าเอ็กเพรส
รถไฟเบอนีน่าเอ็กเพรส
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน