แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์สวิส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์สวิสทั้งหมด

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น 7 วัน 4 คืน เขากลาเซียร์3000 ยอดเขาจุงฟราวด์ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 14766
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส
7 วัน 4 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ยอดเขากลาเซียร์ 3000
ยอดเขากลาเซียร์ 3000
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
หอนาฬิกาเมืองซุก
หอนาฬิกาเมืองซุก
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 21 CHF
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน