แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์นอร์เวย์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์นอร์เวย์ทั้งหมด

ทัวร์นอร์เวย์ ออสโล 12 วัน 9 คืน หมู่เกาะโลโฟเทน อุทยานฟรอกเนอร์ ล่องเรือไกแรนเกอร์ฟยอด์จ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 14880
ทัวร์นอร์เวย์ - นอร์เวย์
12 วัน 9 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
27 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
9 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
หมู่เกาะโลโฟเทน
หมู่เกาะโลโฟเทน
อุทยานฟรอกเนอร์ (สวนประติมากรรมวิกแลนด์)
อุทยานฟรอกเนอร์ (สวนประติมากรรมวิกแลนด์)
ฟยอร์ดไกแรงเกอร์
ฟยอร์ดไกแรงเกอร์
รถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา
รถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1200 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน