ทัวร์บรูไน ออสเตรเลีย 6 วัน 4 คืน ชมนกเพนกวินเกาะฟิลลิป ล่องเรือชมลิงจมูกยาว บิน Royal Brunei Airlines

ทั่วไป
รหัส 14898
ทัวร์ออสเตรเลีย - บรูไน ออสเตรเลีย
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
Royal Brunei Airlines
Royal Brunei Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว)
ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว)
สวนสัตว์พื้นเมือง Maru Koala and Animal Park
สวนสัตว์พื้นเมือง Maru Koala and Animal Park
ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน
ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน
มัสยิดทองคำ
มัสยิดทองคำ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 18 AUD
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 5500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน