ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 6 วัน 3 คืน ป้อมอันนานูรี ป้อมนาริกาลา วิหารจวารี บิน Turkish Airlines

ทั่วไป
รหัส 14924
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
6 วัน 3 คืน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
Turkish Airlines
Turkish Airlines
เริ่มต้น 36,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
ป้อมอันนานูรี
ป้อมอันนานูรี
เทือกเขาคอเคซัส
เทือกเขาคอเคซัส
มหาวิหารจวารี
มหาวิหารจวารี
ป้อมนาริคาล่า
ป้อมนาริคาล่า
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 18 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน