ทัวร์อินเดีย เดลลี 5 วัน 3 คืน ทัชมาฮาล ฮาวามาฮาล อัคราฟอร์ด บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 14931
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย
5 วัน 3 คืน
ธ.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 35,911
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ฮาวามาฮาล (พระราชวังแห่งสายลม)
ฮาวามาฮาล (พระราชวังแห่งสายลม)
ป้อมแอมเบอร์
ป้อมแอมเบอร์
พระราชวังซิตี้พาเลส
พระราชวังซิตี้พาเลส
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
ป้อมอัครา
ป้อมอัครา
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1800 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน