ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 6 วัน 3 คืน สโตนเฮนจ์ เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ บิน Royal Brunei Airlines

ทั่วไป
รหัส 14955
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ
6 วัน 3 คืน
มีวันอิสระ
ก.พ.
Royal Brunei Airlines
Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น 59,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
สโตนเฮ้นจ์
สโตนเฮ้นจ์
เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ
ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 50 GBP
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 6000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน