ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส 8 วัน 5 คืน ฮัลล์สตัทท์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15244
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
สิงโตหินแกะสลัก
สิงโตหินแกะสลัก
ยอดเขาทิตลิส
ยอดเขาทิตลิส
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ฮัลชตัทท์
ฮัลชตัทท์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน