ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด ญาจาง 4 วัน 3 คืน สวนดอกไม้เมืองหนาว สวนสนุกวินเพิร์ล บิน Bangkok Airways

ทั่วไป
รหัส 15250
ทัวร์เวียดนาม - ดาลัด ญาจาง
4 วัน 3 คืน
Bangkok Airways
Bangkok Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
สวนสนุกวินเพิร์ล ญาจาง
สวนสนุกวินเพิร์ล ญาจาง
กระเช้าไฟฟ้าดาลัด
กระเช้าไฟฟ้าดาลัด
บ้านเพี้ยน
บ้านเพี้ยน
สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน