ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน A Symphony of Lights บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15258
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มีวันอิสระ
Thai Airways
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
A SYMPHONY OF LIGHTS
A SYMPHONY OF LIGHTS
วัดหวังต้าเซียน
วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว
วัดแชกงหมิว
กระเช้านองปิง 360 องศา
กระเช้านองปิง 360 องศา
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 200 HKD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน