ทัวร์จีน คุนหมิง 5 วัน 2 คืน สวนน้ำตกคุนหมิง แผ่นดินแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ บิน Shandong Airlines

ทั่วไป
รหัส 15360
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
เมืองโบราณกวนตู้
เมืองโบราณกวนตู้
ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
ผืนดินสีแดงตงชวน
ผืนดินสีแดงตงชวน
สวนน้ำตกคุนหมิง
สวนน้ำตกคุนหมิง
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 300 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน