ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน พระใหญ่หลิงซาน ล่องเรือคลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี บิน China Southern Airlines

ทั่วไป
รหัส 15571
ทัวร์จีน - เซี่ยงไฮ้ + หลายเมือง
5 วัน 3 คืน
China Southern Airlines
China Southern Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
วัดพระหยกขาว
วัดพระหยกขาว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ล่องเรือแม่น้ำอู๋ซี
ล่องเรือแม่น้ำอู๋ซี
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 300 CNY
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1800 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน