@tourkrub
จองทัวร์ผ่านแอพ

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ย่างกุ้ง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ย่างกุ้งทั้งหมด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ บิน China Eastern Airlines

ทั่วไป
รหัส 15696
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง
1 วัน 0 คืน
China Eastern Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
1 มื้อ
มื้ออาหาร
เที่ยวหนึ่งวัน
ไปเช้าเย็นกลับ
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ)
เทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ)
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เจดีย์โบตะทาวน์
เจดีย์โบตะทาวน์
เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวดากอง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน