ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค 7 วัน 4 คืน ยอดเขาทิตลิส สะพานไม้ชาเปล บิน Cathay Pacific Airways

ทั่วไป
รหัส 15986
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส
7 วัน 4 คืน
Cathay Pacific Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
บ่อหมีสีน้ําตาล
บ่อหมีสีน้ําตาล
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
ยอดเขาทิตลิส
ยอดเขาทิตลิส
กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์
กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 2 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 CHF
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)