ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ วิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี ล่องเรือทะเลสาบเชวาน บิน Qatar Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 15990
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย อาร์เมเนีย
8 วัน 5 คืน
Qatar Airways
Qatar Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
17 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
ล่องเรือทะเลสาบเซวาน
ล่องเรือทะเลสาบเซวาน
ป้อมนาริคาล่า
ป้อมนาริคาล่า
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 24 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน