ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน สวนสนุกอีเวิล์ด วัดแฮดงยงกุงซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน บิน Korean Air

ทั่วไป
รหัส 16031
ทัวร์เกาหลี - ปูซาน
5 วัน 3 คืน
Korean Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
สะพานแก้วออยุคโด
สะพานแก้วออยุคโด
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
วัดแฮดง ยงกุงซา
วัดแฮดง ยงกุงซา
สวนสนุก E-WORLD
สวนสนุก E-WORLD
วัดดองฮวาซา
วัดดองฮวาซา
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 50000 KRW
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)