@tourkrub
จองทัวร์ผ่านแอพ

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์จอร์เจีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์จอร์เจียทั้งหมด

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 6 วัน 4 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า บิน Thai AirAsia X

ชมสถาปัตย์
รหัส 16083
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
6 วัน 4 คืน
Thai AirAsia X
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ป้อมนาริคาล่า
ป้อมนาริคาล่า
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ