แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์สวิส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์สวิสทั้งหมด

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค 11 วัน 8 คืน ยอดเขากรอนเนอแกรต นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 16097
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส
11 วัน 8 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
24 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
8 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
น้ำตกไรน์
น้ำตกไรน์
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
ยอดเขากรอนเนอร์แกรต
ยอดเขากรอนเนอร์แกรต
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)