ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค 10 วัน 7 คืน ยอดเขาจุงเฟรา กลาเซียร์เอ็กซ์เพรส กรินเดลวาร์ลเฟียสท์ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 16101
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส
10 วัน 7 คืน
Thai Airways
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียสต์
ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียสต์
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
รถไฟเบอนีน่าเอ็กเพรส
รถไฟเบอนีน่าเอ็กเพรส
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน