ทัวร์ยุโรปตะวันตก สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 16102
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี สวิส
10 วัน 7 คืน
เม.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 121,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
รถไฟเบอนีน่าเอ็กเพรส
รถไฟเบอนีน่าเอ็กเพรส
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
เขาริกิ
เขาริกิ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)