ทัวร์บรูไน อินโดนีเซีย 5 วัน 4 คืน วัดอูลันดานู มัสยิดทองคำ Jame Asr ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ บิน Royal Brunei Airlines

ชมสถาปัตย์
รหัส 16142
ทัวร์อินโดนีเซีย - บรูไน อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
Royal Brunei Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
มัสยิดทองคำ
มัสยิดทองคำ
ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ (กัมปงไอเยอร์)
ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ (กัมปงไอเยอร์)
วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)
วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)
วัดเตียร์ตาอัมปีล
วัดเตียร์ตาอัมปีล
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน