ทัวร์รัสเซีย ไบคาล 6 วัน 5 คืน เกาะโอลค์ฮอน นั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบก ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน บิน S7 Airlines

ทัวร์ The Unseen
รหัส 16157
ทัวร์รัสเซีย - ไบคาล
6 วัน 5 คืน
พ.ย. ธ.ค.
S7 Airlines
S7 Airlines
เริ่มต้น 55,555
ไฮไลท์ทัวร์
ทัวร์ The Unseen
สไตล์การเที่ยว
13 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
โบสถ์คาซาน
โบสถ์คาซาน
แหลมบรูคาน (โขดหินซามาน)
แหลมบรูคาน (โขดหินซามาน)
เกาะโอล์คอน
เกาะโอล์คอน
นั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบกไบคาล
นั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบกไบคาล
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1.55 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน