ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 6 วัน 4 คืน สโตนเฮ้นจ์ ถนนอ๊อกฟอร์ด บิน Eva Air

ทั่วไป
รหัส 16280
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ
6 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
Eva Air
Eva Air
เริ่มต้น 69,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
สโตนเฮ้นจ์
สโตนเฮ้นจ์
บิซส์เตอร์ เอาท์เลต วิลเลจ
บิซส์เตอร์ เอาท์เลต วิลเลจ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)