ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น 9 วัน 6 คืน ยอดเขาจุงเฟรา เขากอร์เนอร์แกรต บิน Etihad Airways

ทั่วไป
รหัส 16282
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส
9 วัน 6 คืน
เม.ย. พ.ค.
Etihad Airways
Etihad Airways
เริ่มต้น 89,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
13 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขากรอนเนอร์แกรต
ยอดเขากรอนเนอร์แกรต
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)