ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วัดคิโยมิสึ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 16337
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต
5 วัน 3 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
วัดคิโยมิสึ
วัดคิโยมิสึ
ซากุระริมแม่น้ำซาไก
ซากุระริมแม่น้ำซาไก
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)