ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เกาสง 5 วัน 4 คืน อุทยานทาโรโกะ อุทยานเย่หลิว บิน Thai Smile

ทั่วไป
รหัส 16355
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน ไทจง ไทเป เกาสง
5 วัน 4 คืน
เม.ย.
Thai Smile
Thai Smile
เริ่มต้น 27,977
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
หมู่บ้านสายรุ้ง
หมู่บ้านสายรุ้ง
อุทยานทาโรโกะ
อุทยานทาโรโกะ
อุทยานเย่หลิว
อุทยานเย่หลิว
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์ที่คล้ายกัน